Slovní druhy

Slova se rozdělují do deseti základních slovních druhů na základě toho, jakou skutečnost pojmenovávají:

 1. PODSTATNÁ JMÉNA
 2. PŘÍDAVNÁ JMÉNA
 3. ZÁJMENA
 4. ČÍSLOVKY
 5. SLOVESA
 6. PŘÍSLOVCE
 7. PŘEDLOŽKY
 8. SPOJKY
 9. ČÁSTICE
 10. CITOSLOVCE

 

Slovní druhy z hlediska morfologického

a)    Ohebné: mění tvary, skloňují se nebo časují
Skloňují se: podstatná jména, přídavná jména, číslovky, zájmena
Časují se: slovesa
b)    Neohebné: mají pouze jeden tvar, nemění se
Příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce

Slovní druhy z hlediska sémantického ( jsou nebo nejsou schopny nést vlastní význam)

a)    Plnovýznamové
podstatná jména, přídavná jména, příslovce, slovesa, zájmena, číslovky, citoslovce
b)    Neplnovýznamové: mají pouze gramatický význam, fungují v kontextu
předložky, spojky, částice

Slovní druhy z hlediska syntaktického (jak fungují ve větě)

a)    Mohou být větnými členy: plnovýznamová slova
b)    Nemohou být větnými členy: nenesou význam

Podstatná jména
latinsky Substantiva jsou názvy lidí, zvířat, věcí, dějů, vlastností a určujeme u nich:

 • rod – mužský, ženský, střední
 • číslo – množné, jednotné
 • pád – kdo co, koho čeho, komu čemu, koho co, oslovujeme voláme, o kom o čem, s kým s čím
 • vzor – M pán hrad(les) muž stroj soudce předseda, Ž žena růže píseň kost, S město moře kuře stavení

Přídavná jména
latinsky Adjektiva vyjadřují vlastnosti podstatných jmen. Určujeme

 • druh – tvrdá, měkká, přivlastňovací
 • rod – mužský, ženský, střední
 • číslo – množné, jednotné
 • pád – 7 pádů (výše uvedené)
 • vzor – mladý, jarní, otcův, matčin,
 • stupeň – první, druhý, třetí

Zájmena
latinsky Pronomina zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují. Určujeme

 • druh – osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná
 • rod
 • vzor
 • číslo
 • pád

Číslovky
latinsky Numeralia jsou slova, která mají číselné významy. Označují počet, pořadí, násobnost. Dělíme na

 • druh – základní, řadové, druhové, násobné
 • vzor
 • rod
 • číslo
 • pád

 

Slovesa

latinsky Verba – slova, která vyjadřují děj, činnost nebo stav. Určujeme u nich

 • osoba – já ty on, ona, ono, my, vy oni,
 • číslo
 • čas – přítomný, budoucí, minulý
 • způsob – rozkazovací, oznamovací, podmiňovací
 • rod – činný, trpný
 • vid – dokonavý, nedokonavý
 • koncovky vzorů – (-e),(-ne),(-je),(-í),(-á)
 • vzor – nese bere maže peče umře, tiskne mine začne, kryje kupuje, prosí trpí sází, dělá

 

Příslovce
latinsky Adverbia jsou slova, která vyjadřují okolnosti dějů a vlastností. Určujeme

 • druh – místa, času, způsobu, míry, příčiny
 • stupeň – první druhý, třetí

Předložky
latinsky Prepozice se pojí s podstatnými jmény, zájmeny nebo číslovkami a většinou stojí před ně.

 • vlastní (na, k, s, před, pod, nad …)
 • cizí (okolo, vedle …)

 

Spojky
latinsky Konjunkce jsou slova, která spojují větné členy nebo věty. Rozdělujeme na

 • souřadicí – spojují hlavní věty (a, i, ani, nebo ..)
 • podřadicí – spojují vedlejší věty (když, že, aby, protože ..)

Částice
latinsky Partikule uvozují věty, vyjadřují přání, rozkaz a většinou začínají větu. (ať, kéž, kdyby, snad)

Citoslovce
latinsky Interjekce jsou slova, která vyjadřují pocity nebo zvuky (ách, bžum, prásk, auch, žbluňk)

 

admin